Základní informace

Informace k přihlášení na příměstský letní tábor 2022 

Pořadatel: Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, České mládeže 230/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44553315

Kontakt v záležitosti příměstského tábora: Mgr. Jiří Čapek tel. 777 766 542, tabory@spolecne-usti.cz

Fakultní ZŠ pořádá příměstský tábor určen pro děti 1. stupně ZŠ. Je zajištěn dvoučlenný pedagogický dozor na každý den konání příměstského tábora (dále jen PT).

1.  Přihlášení

Přihlášení na PT se provádí on-line rezervací zde. Po vyplnění rezervace tábora Vám bude na udaný e-mail zaslána potvrzující zpráva s pokyny k vyplnění dokumentů, zaplacení zálohy a přihláška. Vyplněním přihlášky, jejím odevzdáním a zaplacením zálohy (popř. rovnou celé částky) dochází k přihlášení dítěte a rezervaci místa do příměstského tábora pro daný počet dětí.

Přihlášku je potřeba vytisknout a potvrzenou a podepsanou odevzdat na sekretariát Fakultní ZŠ. Přihláška je dostupná zde: 1. turnus, 2. turnus; bude zaslána e-mailem po rezervaci v systému.

Přihlašování na PT je možné nejpozději 5 dní před konáním daného dne PT (v případě volné kapacity).

V případě, že nebudou odevzdány požadované dokumenty, nebo nebude zaplacena záloha na příslušný účet, nebude pro dítě vytvořena rezervace a může být nahrazeno jiným účastníkem, který podmínky rezervace splní. Samotná rezervace v on-line systému, platba nebo odevzdání dokumentů nezakládají nárok na přijetí dítěte na příměstský tábor.

Děti jsou přijímány do naplnění maximálního počtu 16 dětí pro skupinu PT. V případě naplnění kapacity tábora, bude vytvořeno max. 5 náhradníků. Při uvolnění místa budou náhradníci v daném pořadí ihned oslovováni.

2.  Podmínky

Dítě musí navštěvovat 1. stupeň základní školy a nevyžaduje speciální přístup.

Protože se jedná o dotovaný příměstský tábor, je nutné splnit podmínku dotace a to potvrzením o postavení pečující osoby na trhu práce:

- potvrzení musí odevzdat oba zák. zástupci (pokud druhý rodič nežije ve společné domácnosti, nedokládá)

- lze podpořit tyto osoby:

 • zaměstnanci (DPP, DPČ, PS) - doba trvání prac. poměru musí pokrýt celou dobu pořádání PT, potvrdí zaměstnavatel (formulář A)
 • OSVČ - potvrzuje ČSSZ, je nutné ho donést zpětně, aby pokrylo dobu účasti na PT (ČSSZ nedokáže potvrdit dopředu), většinou dá ČSSZ vlastní potvrzení, je to ok (formulář)
 • studenti, rekvalifikující se - potvrdí škola / ÚP (formulář B)
 • nezaměstnaní - musí být evidováni jako uchazeči o zaměstnání - potvrdí ÚP, opět musí být potvrzeno zpětně (formulář C)
 • lze vykázat i matky na MD/RD, pokud mají trvající pracovní vztah

- nelze podpořit: invalidní důchodce a starobní důchodce, pokud nemají vazbu na trh práce, osoby pečující o osobu blízkou, osoby neevidované na ÚP

Dokumenty potvrzující o postavení na trhu práce musejí být odevzdány nejpozději v den nástupu na PT. Potvrzení můžete odevzdat stejně jako přihlášku na sekretariát školy. V případě, že nebude potvrzení dodáno, nebude dítě přijato do PT a z důvody překážky na straně účastníka nebude vrácena platba za PT. Lze ale doplatit částku do výše nedotované ceny PT. Nedotovaná cena příměstského tábora činí 2.000,- Kč. (Výjimkou je potvrzení od ČSSZ u osob samostatně výdělečně činných, kdy ČSSZ vydává potvrzení zpětně za určité období.)

Účastník PT musí splňovat nárok na zdravotní stav a fyzickou kondici konkrétního dne dle uvedeného programu (turnus 1, turnus 2) a musí mít veškeré vybavení pro daný den dle pokynů pro účastníky.

Dítě nesmí v den nástupu a ani v průběhu pobytu na PT trpět infekčními či jinými chorobami, které by mohly ohrozit personál a ostatní účastníky PT. Zákonní zástupci svým podpisem stvrzují, že dítě prošlo veškerým povinným očkováním.

3.  Cena, platba a storno podmínky

Pořadatel příměstského tábora (Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace) čerpá na tuto akci dotaci ze strany MPSV (OP Zaměstnanost), cena pro zájemce je tak výrazně snížena a zájemce se částečně podílí pouze na úhradě fakultativních výdajů (tj. vstupné, jízdné, stravování). Dotovaná cena byla stanovena na 1.000,- Kč na 5 dní příměstského tábora. (Nedotovaná pak na částku 2.000,- Kč na 5 dní PT.)

Detaily najdete zde a obdržíte je rovněž e-mailem po úspěšném vyplnění rezervačního systému zde.

4. Zahájení dne příměstského tábora

Dítě předává pedagogickému dozoru pouze prokazatelný zákonný zástupce dítěte nebo osoba, která má písemné pověření zákonného zástupce dítěte. Předání dětí musí proběhnout ve vymezeném čase uvedeném v časovém harmonogramu konkrétního dne. Časový harmonogram obdržíte e-mailem na Vámi uvedenou adresu. K prokázání je potřeba na místo předání dítěte přinést

Požadované dokumenty při převzetí dítěte:

 1. Potvrzení o postavení pečující osoby/osob na trhu práce (pokud již nebyla odevzdaná dříve na sekretariátu školy)
 2. Kopie kartičky pojišťovny dítěte.
 3. Vybavení požadované organizátorem a odpovídající danému programu.
 4. Občanský průkaz k nahlédnutí.

5.  Povinnosti zákonného zástupce:

 1. Řádně vyplnit a předat přihlašovací formulář dle podmínek PT.
 2. Každý den zajistit předání a převzetí účastníka PT osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce.
 3. Neprodleně informovat organizátora o všech změnách týkajících se účastníka PT (zejména změny zdravotního stavu).
 4. V případě změny u účastníka (především zdravotního stavu) v průběhu pobytu, informuje organizátor neprodleně zákonného zástupce nebo osobu zastupující zákonného zástupce o vzniklé situaci. S ohledem na zákon č. 372/2011 Sb. je rodič povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlašovacím formuláři. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba je povinna si nemocné dítě převzít neprodleně na dohodnutém místě.
 5. Zákonný zástupce nebo osoba pověřená zákonným zástupcem je povinna informovat organizátora o důležitých okolnostech zdravotního stavu účastníka zejména se to týká alergií, medikace, dietního či pohybového režimu. Toto se týká i všech změn, které by mohly ovlivnit chování či zdravotní stav účastníka PT. Po celou dobu svého pobytu na PT je účastník pod dohledem instruktora. Organizátor má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s činností.

6.  Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor bude neprodleně informovat zákonného zástupce resp. osobu uvedenou v přihlášce na PT o podstatné změně zdravotního stavu účastníka PT.
 2. V průběhu PT činit taková opatření, která budou minimalizovat vznik úrazu nebo ohrožení účastníka PT. Dodržovat provozní a návštěvní řád institucí, které s účastníky PT v rámci programu navštíví.
 3. Nepřijmout na PT přihlášku zájemce, který nesplnil podmínky pro vstup na PT, zejména věk, zdravotní způsobilost, naplnění kapacity PT a zájemce, se kterým byly řešeny vážné zdravotní či výchovné problémy v minulosti.
 4. Odmítnout účastníka, který všechny podmínky pro přijetí splnil, ale v termínu nástupu se skutečnost změnila tak, že je účastník neschopným účasti (zdravotní stav nebo nedodání potřebných dokumentů či neuhrazení pobytu na PT).
 5. Zrušit pobyt účastníkovi během PT, u kterého se podmínky v průběhu konání PT změnily natolik, že již není schopen účasti na PT (zejména zdravotní důvody, úrazy, výchovné problémy).
 6. Nahradit zájemce o PT, který v daných termínech neprovedl potřebné úkony k zařazení mezi účastníky, jiným zájemcem. Toto právo má zejména v těchto případech - nedodání potřebných dokumentů a neuhrazení pobytu na PT.
 7. Organizátor nedoporučuje dávat dětem na PT cennosti, šperky, větší finanční obnos ani mobilní telefony. Za tyto pak organizátor nenese odpovědnost při ztrátě nebo odcizení.
 8. Účastníkům je zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu dalších dětí (především se jedná o zbraně, návykové látky apod.).
 9. Organizátor si vyhrazuje právo tyto věci zabavit a vydat je při předávání účastníka zákonnému zástupci nebo osobě zákonným zástupcem pověřené.
 10. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za ztrátu věcí, které jsou výše uvedeny.
 11. Zákonný zástupce či osoba zastupující zákonného zástupce bere na vědomí, že účastník PT může být v průběhu PT fotografován. Tyto fotografie slouží organizátorovi výhradně pro prezentaci aktivit PT.

18. ledna 2022

Ústí nad Labem

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙